top of page
  • Foto van schrijverErnst-Jan Dubbeldam

Aanpassingen aan de Faillissementswet


Momenteel ligt bij de eerste kamer het wetsvoorstel 34.740; Wet modernisering faillissementsprocedure. Dit wetsvoorstel, als hamerstuk door de Tweede Kamer op 22 februari 2018 aangenomen, moderniseert de faillissementsprocedure in de faillissementswet. Hiermee wordt beoogd de oude wet uit 1896 een impuls te geven. Zoals de memorie van toelichting ook schrijft: "De huidige faillissementsprocedure dateert uit 1896 en stamt daarmee uit een andere tijd. Toen kon uiteraard nog geen rekening worden gehouden met de mogelijkheden van (elektronische) communicatie op afstand en dit is terug te zien in de procedurevoorschriften van de Faillissementswet".

Met deze modernisering komt een meer efficiënte en transparante faillissementsprocedure. Het wordt voor de curator eenvoudiger om de taken als beheerder en vereffenaar van de failliete boedel uit te oefenen. En de schuldeisers worden beter geïnformeerd over de voortgang van de procedure. Dit voorstel is onderdeel van het programma herijking faillissementsrecht (moderniseringspijler).

In dit voorstel wordt voor de digitalisering van (het toezicht op) de procedures aangesloten bij het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Hierdoor kunnen de schuldeisers en werknemers sneller reageren op een faillissement. Daarnaast wordt het mogelijk om via internet te vergaderen en goederen te verkopen. De rechter-commissaris krijgt de bevoegdheid, om desgewenst termijnen te verlengen of te verkorten. Ook wordt het mogelijk om meer maatwerk te leveren. Dat is vooral bij complexere zaken van belang.

Het moet ook makkelijker worden om meerdere rechters-commissarissen in het faillissement te benoemen. Hierdoor kunnen rechters-commissarissen zich meer specialiseren in bepaalde typen faillissementen. Daarnaast wordt het mogelijk om deskundigen te benoemen ter ondersteuning van de toezichthoudende taak van de rechter-commissaris.

Ook wordt een adviescommissie insolventierecht ingesteld. Een commissie met daarin experts met kennis van deze rechtsgebieden die vanuit verschillende invalshoeken advies geeft over voorgenomen wetswijzigingen kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het wetgevingsproces.

Het is met deze aanpassingen een beetje als met de oude slogan van de belastingdienst, leuker wordt het niet om failliet te gaan, wel efficiënt en transparanter qua afwikkeling. En zoals dat ook gold voor die oude slogan..... eerst maar eens zien of dat zo is.

#faillissement #juridischeontwikkelingen

19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Bezint.....

bottom of page